Dolnośląska
Energia
Odnawialna
Wielopodmiotowe inwestycje w zieloną energię
i termomodernizację zasobów

O NAS

ŚRODOWISKO

FINANSOWANIE

ROZWÓJ

O NAS

Spółka Dolnośląska Energia Odnawialna wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze inwestycji w branży odnawialnych źródeł energii świadczy usługi zarówno w zakresie pozyskiwania funduszy jak i obsługi inżynieryjno-prawnej inwestycji z wykorzystaniem technologii odnawialnych źródeł energii. Dolnośląska Energia Odnawialna jest wspólną inicjatywą dwóch wrocławskich firm Łapacz Winkowski Architekci Sp. z o.o. oraz AKAT Consulting Sp. z o.o. W następstwie ich owocnej współpracy, firmy płynnie przeszły z relacji klient-wykonawca do relacji partnerskich i wspólnej obsługi projektów. Dynamicznie rozwiewająca się współpraca wyznaczyła kierunek dalszych działań, dzięki czemu poprzez połączenie swoich kompetencji i potencjałów stworzyły unikatowy podmiot wyspecjalizowany w obszarze zielonej energii.

NASZA MISJA

Naszą misją jest budowa silnego partnerstwa sektora publiczno – prywatnego na rzecz efektywnego gospodarowania surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym poprzez współtworzenie zrównoważonych miast i osiedli opartych o dostęp do stabilnej i nowoczesnej energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych.

 • Postęp technologiczny zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • Wdrażanie rozwiązań na rzecz zasobooszczędnej gospodarki;
 • Wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej;
 • Sprawiedliwa dystrybucja energii;
 • Partnerstwo i kohabitacja w produkcji oraz dystrybucji energii.
 • Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, poprzez wykorzystanie technologii przyjaznych dla środowiska, zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe;
 • Zapewnienie stabilnego i optymalnego dostosowania do potrzeb odbiorców dostawy energii;
 • Stworzenie przyjaznych warunków do współdziałania wytwórców, konsumentów i prosumentów na rynku energii, tym samym zaspokojenie ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w miejscowościach słabiej zurbanizowanych;
 • Efektywnie prowadzone sieci współpracy w ramach klastrów i spółdzielni energetycznych, angażujących podmioty publiczne i prywatne, w tym samorządy lokalne, instytucje publiczne, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, obywateli i mieszkańców, realizujące wspólnie misję zrównoważonego rozwoju lokalnego;
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów ukierunkowane na eksploatację lokalnego potencjału, w tym zwiększony udział źródeł rozproszonych opartych o odnawialne źródła energii (OZE);
 • Budowa zaktywizowanego społeczeństwa i rozwinięte idee społeczeństwa obywatelskiego ze względu na korzyści z zawarcia szerokiego porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami klastra energii, w tym lokalnego biznesu, odbiorców indywidualnych i władz samorządowych;
 • Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
 • bezpieczeństwo energetyczne;
 • budowę lokalnych ekosystemów energetycznych dzięki inicjatywom klastrowym i spółdzielniom energetycznym;
 • zmniejszenie energochłonności gospodarki;
 • zwiększenie udziału źródeł OZE w krajowym miksie energetycznym;
 • zwiększenie mocy zainstalowanej w KSE;
 • rozwój rozproszonych źródeł energii;
 • poprawę jakości zasilania;
 • projektowanie systemów energetycznych w obiektach mieszkaniowych, użyteczności publicznej, komercyjnych (biurowych i przemysłowych);
 • badania i rozwój nad technologiami energetycznymi;
 • wyspecjalizowane usługi dot. efektywności energetycznej;
 • rozwój nowych modeli biznesowych w obszarze zielonej energii i ekologii;
 • termomodernizację obiektów.

partnerzy

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o.

Pracownia architektoniczna Łapacz Winkowski Architekci Sp. z o.o. działa na rynku od 2014 roku i nieustannie doskonali swoje usługi w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej, mieszkalnych wielorodzinnych, przemysłowych, a także renowacji zabytków i ochrony przeciwpożarowej. Wykorzystując najnowsze technologie i wdrażając innowacyjne rozwiązania, tworzy nowe standardy projektowania. Wyspecjalizowane zespoły architektów biegłe w obsłudze procesów inwestycyjnych wnoszą do Dolnośląskiej Energii Odnawialnej wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, w szczególności farm fotowoltaicznych, dużych projektów termomodernizacyjnych oraz w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi.

AKAT Consulting sp. z o.o.

AKAT Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach doradczo-szkoleniowych i od ponad 14 lat zwiększa efektywność polskich firm. Poprzez doradztwo strategiczne, analizy (w tym biznesplany i studia wykonalności inwestycji) oraz zarządzanie projektami wspiera firmy w rozwoju i pomaga w osiąganiu zarówno krótko- jak i długoterminowych celów przedsiębiorców. AKAT Consulting posiada kompetencje także w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje. Swoim klientom oferuje pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych takich jak dotacje czy preferencyjne pożyczki z dofinansowaniem. AKAT Consulting zajmuje się również wsparciem w procesie
pozyskania inwestorów.

Fundacja KEZO

Fundacja KEZO działa przy Centrum Badawczym PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Wspomaga Dolnośląską Energię Odnawialną w zaawansowanych analizach, transferze i komercjalizacji wiedzy z zakresu konwersji energii oraz optymalnego wykorzystania źródeł odnawialnych.

oferta

Dolnośląska Energia Odnawialna sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji w branży odnawialnych źródeł energii. Projektuje, tworzy i zarządza klastrami energii oraz energetycznymi. Finansuje i zapewnia obsługę inżynieryjno-prawną inwestycji.

Projektowanie, utworzenie i zarządzanie klastrami energii w całej Polsce


Oferujemy kompleksową obsługę procesu zakładania klastrów energii na terenie całej Polski. Dostarczamy gotowe, sprawdzone rozwiązania i modele biznesowe, dopasowujemy strategie klastrowe do oczekiwań członków, potrzeb samorządów i lokalnej społeczności. Pomagamy zarejestrować inicjatywę klastrową w formie formalnego porozumienia i określić zasady funkcjonowania w organizacji. Wspieramy zarządzanie klastrem w roli koordynatora lub partnera, organizujemy działalność  w zakresie wytwarzania, dystrybuowania lub obrotu odnawialnymi źródłami energii. Pozyskujemy dofinansowanie zewnętrzne na inwestycje w zieloną energię i dbamy o stały rozwój klastra w regionie.

Spersonalizowana strategia rozwoju klastra i jego poszczególnych członków

Klaster jako zrzeszenie indywidualnych podmiotów, w tym osób prywatnych, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, wymaga określenia wspólnych celów i przygotowania spójnej długofalowej strategii rozwoju, aby zapewnić jak najlepszą wydajność i nieustanny rozwój.

W ramach członkostwa w społeczności Dolnośląskiej Energii Odnawialnej w pakiecie znajduje się:

Spersonalizowana strategia wykorzystania energii z odnawialnych źródeł dla każdego członka klastra

Na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy zasobów i możliwości otrzymasz indywidualnie przygotowaną strategię, która pozwoli Ci na osiągniecie niezależności energetycznej przy zoptymalizowanych nakładach finansowych. Wraz z propozycją strategii wykorzystania energii z odnawialnych źródeł otrzymasz zestawienie możliwych opcji pozyskania funduszy na planowaną instalację, w tym kredytowanie oraz dotacje z zewnętrznych źródeł finansowych, które zaspokoją Twoje potrzeby.

Spersonalizowana strategia rozwoju klastra i jego poszczególnych członków

Klaster jako zrzeszenie indywidualnych podmiotów, w tym osób prywatnych, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, wymaga określenia wspólnych celów i przygotowania spójnej długofalowej strategii rozwoju, aby zapewnić jak najlepszą wydajność i nieustanny rozwój.

Kwartalny raport o możliwościach pozyskania funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację celów w ramach opisanej strategii

Raz na kwartał zostanie przygotowany i przedstawiony spersonalizowany raport o możliwościach pozyskania funduszy, w tym dotacji, z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację celów w ramach opisanej strategii. Na bieżąco aktualizowana lista wspomoże i ułatwi rozwój zarówno poszczególnych członków jak i całego klastra.

Kwartalny raport na temat możliwości technologicznych i rozwoju technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz magazynowania jej

Raz na kwartał zostanie przygotowany i przedstawiony spersonalizowany raport o możliwościach technologicznych i rozwoju technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz jej magazynowania. Ciągła analiza rynku technologii energii OZE wspomoże i ułatwi rozwój zarówno poszczególnych członków, jak i całego klastra.

Ponadto w ofercie Dolnośląskiej Energii Odnawialnej znajduje się:

Decydując się na inwestycję w odnawialne źródła energii znajdziemy i wybierzemy najkorzystniejszą formę wsparcia finansowego, które pomoże Ci zrealizować Twój indywidualny cel oraz wspólny dla Twojego klastra. Ponadto zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z pozyskaniem i rozliczeniem wybranej formy finansowania, abyś mógł się skupić na tym co dla Ciebie naprawdę ważne.

Współpracując z nami masz gwarancję, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Zaopiekujemy się Twoją inwestycją począwszy od projektu poprzez dobór wykonawców, kończąc na odbiorze zrealizowanej inwestycji.

Proces przechodzenia na energię z odnawialnych źródeł energii oprócz względów finansowych jest również ważny w kontekście poszerzania świadomości opinii publicznej i udziału społeczeństwa w transformacji energetycznej Państwa. Przy udziale naszych specjalistów PR stworzymy dla Ciebie kampanię informacyjno-edukacyjną, która uświadomi lokalną społeczność, jak ważne i jakościowe podejmujesz działania, aby zapewnić jej jak najwyższą jakość życia.

kontakt

Dolnośląska Energia Odnawialna, Sp. z o.o.
ul. Kleczkowska 45
50-227 Wrocław
Email: biuro@deo.energy
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00